STANDARD BRCGS Packaging Materials v 6: Přehled největších změn

Pro magazín Packaging Herald jsem shrnula největší změny nové verze standardu BRC packaging v6. Certifikované společnosti budou muset provést některá zásadní opatření, která najdete v následujícím textu dle jednotlivých kapitol standardu.

Od 1. 2. 2020 probíhají audity standardu pro obalové materiály BRCGS Packaging materials již dle nové verze 6. V předchozím vydání standardu byly dvě kategorie požadavků, v závislosti na zamýšleném použití obalového materiálu – vysoká hygiena a základní hygiena. Místo toho společnosti musí posoudit rizika spojená se zamýšleným použitím výrobku. V případě, že výrobek nepřijde do přímého styku s potravinou nebo hygienicky citlivým materiálem (např. kosmetika), mohou se aplikovat odchylky od hygienických požadavků a to na základě posouzení nebezpečí. V opačném případě musí být všechny požadavky naplněny.

Kapitola 1: Závazek vrcholového vedení

Vrcholové vedení pracoviště musí prokázat, že je plně odhodláno zavést požadavky podle globálního standardu pro obalové materiály. To neznamená, že auditor posoudí obecně kulturu organizace, ale spíše bude zkoumat úsilí a kroky vynaložené na neustálé zlepšování bezpečnosti a kvality výrobků. Vrcholové vedení musí vytvořit a udržovat akční plán rozvoje, ve kterém definuje činnosti, které mají dopad na bezpečnost a kvalitu výrobků, dále pak způsoby a jejich účinnost jakým budou činnosti prováděny a měřeny včetně časových rámců. Jednoduše řečeno, identifikujte slabé a silné stránky, naplánujte činnosti, zaveďte postupy, zhodnoťte účinnost. Tento nový článek standardu (1.1.2), jako jediný, nabývá účinnosti až 1. 2. 2021.

Kapitola 2: Řízení nebezpečí a rizik

BRCGS Packaging Materials není pouze hygienickým standardem. Jeho rozsah pokrývá jak bezpečnost výrobků, tak kvalitu výrobků. Verze 6 se ještě více zaměřuje na kvalitu výrobku a jasně rozlišuje mezi bezpečností a kvalitou, aby se zlepšila kontrolní opatření nezbytná k předcházení, vyloučení nebo snížení nebezpečí na přijatelnou úroveň. V analýze nebezpečí a posouzení rizik (HARA) je nutné oproti předchozí verzi doplnit rizika spojená s možností falšováním vstupních materiálů a nesprávného očekávaného použití výrobku spotřebitelem (2.2.6).

Kapitola 3: Řízení bezpečnosti a kvality výrobků

Kapitola s nejvíce změnami a doplněními. Pokud jsou dokumenty a záznamy vedeny v elektronické podobě, musí být bezpečně uloženy (např. chráněny oprávněným přístupem nebo heslem) a zálohovány, aby se zamezilo ztrátě či úmyslnému poškození (3.2). Aktuální verze podrobněji rozebírá interní audity (3.5) a nápravná a preventivní opatření (3.6 – nový článek zahrnutý do základních požadavků). Společnost musí prostřednictvím interních auditů prokázat, že ověřuje účinné provádění požadavků podle standardu. Audit musí minimálně zahrnout plán bezpečnosti a kvality výrobků, včetně činností k jeho zavedení (např. schválení dodavatele, nápravná opatření a ověření), programy předpokladů (např. hygiena, kontrola škůdců) a plány pro obranu výrobku a pro předcházení podvodům. Veškeré procesy musí být auditovány alespoň jednou ročně. Na pracovištích vyrábějících výrobky, které mají být ve styku s potravinami, musí být kromě programu interního auditu zaveden i zvláštní program zdokumentovaných kontrol (inspekcí), aby bylo zajištěno, že prostředí závodu je udržováno ve vyhovujícím stavu. Výše uvedené kontroly musí zahrnovat přinejmenším hygienické kontroly pro posouzení provádění čištění a úklidu a kontroly pro identifikování rizik pro výrobky ze strany budov nebo zařízení.

Pracoviště také musí prokázat, že využívá informace vycházející ze selhání v jejich systémech a procesech, např. analýzou příčin. Tato analýza je použita pro zavedení probíhajících zlepšení a prevenci opětovného výskytu neshod. Je nutné se věnovat neshodám, které představují riziko pro bezpečnost, zákonnost nebo kvalitu výrobku, stížnostmi ze strany odběratelů na základě výsledků auditů, stížnostmi zákazníků, selhání zařízení pro testování na lince nebo jakýmkoli mimořádným událostem.

Velký důraz je věnován schválení dodavatele a jeho sledování (3.7). Postup pro schválení dodavatele musí být založen na posouzení rizika a zahrnovat buď platnou certifikaci dodavatele, nebo audit dodavatele, který se vztahuje na bezpečnost výrobků, sledovatelnost, přezkum HARA a správnou výrobní praxi. V případě, že bude poskytnuto odůvodnění založené na riziku, lze pro prvotní schválení dodavatele použít uspokojivě vyplněný dotazník a to ve stejném rozsahu jako audit. Společnost musí mít aktualizovaný seznam schválených dodavatelů. U všech dodavatelů musí být zajištěno, že budou mít účinný systém sledovatelnosti.

Zcela nově se verze 6 věnuje pravosti výrobků (3.8). Pracoviště musí zavést systémy pro minimalizaci rizik nákupu padělaných materiálů pro výrobu obalů a zajistit, aby veškeré specifikace a prohlášení byly legální, pravdivé a ověřené. U všech materiálů musí být vytvořen plán posouzení zranitelnosti ke zhodnocení potenciálního rizika záměny. Plán musí být podroben formálnímu přezkumu jednou ročně. Je-li identifikováno, že materiálům hrozí riziko záměny, musí plán posouzení zranitelnosti zahrnovat vhodné procesy zabezpečení a procesy testování pro zmírnění zjištěného rizika.

Kapitola 4: Standardy pracoviště

Nová verze klade více důraz na bezpečnost pracoviště a obranu výrobků (4.4). Na základě posouzení rizik a hrozeb (jak vnitřních, tak vnějších) musí společnost zavést plán na obranu výrobků, aby bylo zajištěno, že existují systémy na ochranu výrobků, prostor a značek před zlomyslným jednáním. Plán musí být jednou ročně podroben formálnímu přezkumu.

Dále je nutné si dát pozor na program mikrobiologického sledování prostředí (4.8.5), který je vyžadován ve výrobě obalů v přímém styku s potravinou nebo hygienicky citlivými materiály. V tomto případě musí být aplikovány požadavky na protokol o odběru vzorků, identifikaci míst odběru vzorků, četnost testů, cílové mikroorganismy (např. patogeny, kvasinky, plísně, aj.), testovací metody, záznamy a vyhodnocení výsledků.

 Kapitola 5: Kontrola výrobků a procesů

 I když je tato kapitola poměrně rozsáhlá, došlo v ní spíše k doplnění a upřesnění jednotlivých bodů. Obecný postup je takový, že tým pro kontrolu nebezpečí a rizik musí identifikovat a zaznamenat veškeré potenciální vady výrobků, zdokumentovat kontrolu nastavení procesu, validovat procesní parametry, přezkoumat výrobní nebo tiskový proces a nastavení výrobních nástrojů.

Kapitola 6: Zaměstnanci

Současné vydání standardu vyžaduje nutnost definovat a zdokumentovat způsob, jakým budou zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do činností týkajících se bezpečnosti a kvality, informováni o nových nebo změněných postupech a pracovních metodách. Zvyšování kvalifikace těchto zaměstnanců je nutné doplnit o laboratorní testování a obranu výrobku (6.1).

U požadavků na osobní hygienu (6.2), zařízení pro zaměstnance (6.3), lékařské vyšetření (6.4) a ochranné oděvy (6.5) je nutné posoudit, zda dochází k přímému styku s potravinami nebo jinými hygienicky citlivými výrobky nebo ne. Pokud nedochází, odchylky k požadavkům pak vychází z posouzení rizika společnosti.

REVIZE DOKUMENTACE, PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI, INTERNÍ AUDIT

V případě zájmu o přípravu na certifikaci, revizi dokumentace, interního auditu nebo proškolení zaměstnanců dle nové verze BRC packaging v6 mě kontaktujte na e-mail leona.holinkova@seznam.cz, tel.: 603 899 255 nebo přes kontaktní formulář zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *