EXTERNÍ MANAŽER KVALITY

Přeneste rutinní i specializované aktivity v oblasti kvality na externího dodavatele, uspořte provozní náklady a koncentrujte se pouze na svou hlavní činnost. Vyřešte problém zástupu za manažerku kvality, která odešla na rodičovskou dovolenou.

Zabezpečím specializované činnosti interního manažera kvality v potravinářství:
    • poskytování metodické a konzultační podpory v oblasti hodnocení a zvyšování kvality výroby potravin a potravinářských obalů
    • kontrola hygienického stavu provozu, dodržování standardů kvality, procesů a pracovních postupů v rámci směrnic, interních pravidel společnosti a legislativních požadavků
    • příprava, zavedení, údržba a správa systému HACCP na míru provozu
    • zavedení, řízení a zlepšování systému kvality dle mezinárodních a oborových standardů kvality IFS Food v7, FSSC 22000, BRC Food 8, BRC packaging verze 6, Tesco Standard, Unilever Standard, PepsiCo Standard aj.
    • příprava provozu k prověření nezávislým certifikačním auditem dle norem kvality
    • podpora při certifikačních, dozorových, recertifikačních nebo auditech obchodních řetězců
    • provádění a vyhodnocení interních auditů kvality a externích auditů dodavatelů
    • zprostředkování mikrobiologických a chemických rozborů výrobních surovin, posouzení jejich výsledků s ohledem na platnou legislativu
    • podpora vývoje nových produktů (výpočet nutričních hodnot, testování, texty na obaly, výživová tvrzení aj.)
    • nastavení opatření k zabránění kontaminace způsobené zvířaty, škůdci a mikroorganismy (DDD)
    • zastupování společnosti při jednání s kontrolními orgány – Státní veterinární správa ČR, SZPI, ČOI, Krajská hygienická stanice aj.
    • školení zaměstnanců v oblasti standardů a norem kvality (HACCP, BRC, IFS, Tesco Standard, FSSC 22000), správné výrobní a hygienické praxe, hygienického minima, řízení alergenů, řízení cizích předmětů (sklo/tvrdé plasty, nože, kovy, dřevo aj.), interního auditora systému aj.

Zpracuji, přezkoumám nebo zreviduji interní směrnice, předpisy, normy a vnitřní kontrolní systémy kvality:

    • politiku a cíle kvality
    • sanitační, hygienický a provozní řád
    • příručku HACCP
    • systém sledovatelnosti surovin
    • systém hodnocení dodavatelů
    • plán kontrol
    • řízení cizích předmětů (sklo/tvrdé plasty, nože, kovy, dřevo aj.)
    • řízení alergenů
    • řízení interních auditů
    • metrologický řád
    • plán údržby
    • řízení neshodného produktu, nápravná a preventivní opatření
    • řízení reklamací a stížností
    • krizový management a stahování výrobku z trhu
    • řízení dokumentů a záznamů
    • obrana potravin a obrana závodu
    • postup pro prevenci falšování
    • havarijní plán pro mimořádné krizové situace
    • řízení vývoje a výzkumu
    • povinnosti vyplývající z DDD

Napište nám