EXTERNÍ MANAŽER KVALITY

Přeneste rutinní i specializované aktivity v oblasti kvality na externího dodavatele, uspořte provozní náklady a koncentrujte se pouze na svou hlavní činnost. Vyřešte problém zástupu za manažerku kvality, která odešla na rodičovskou dovolenou.

Zabezpečím specializované činnosti interního manažera kvality v potravinářství:
  • poskytování metodické a konzultační podpory v oblasti hodnocení a zvyšování kvality výroby potravin a potravinářských obalů
  • kontrola hygienického stavu provozu, dodržování standardů kvality, procesů a pracovních postupů v rámci směrnic, interních pravidel společnosti a legislativních požadavků
  • příprava, zavedení, údržba a správa systému HACCP na míru provozu
  • zavedení, řízení a zlepšování systému kvality dle mezinárodních a oborových standardů kvality IFS Food v7, FSSC 22000, BRC Food 8, BRC packaging verze 6, Tesco Standard, Unilever Standard, PepsiCo Standard aj.
  • příprava provozu k prověření nezávislým certifikačním auditem dle norem kvality
  • podpora při certifikačních, dozorových, recertifikačních nebo auditech obchodních řetězců
  • provádění a vyhodnocení interních auditů kvality a externích auditů dodavatelů
  • zprostředkování mikrobiologických a chemických rozborů výrobních surovin, posouzení jejich výsledků s ohledem na platnou legislativu
  • podpora vývoje nových produktů (výpočet nutričních hodnot, testování, texty na obaly, výživová tvrzení aj.)
  • nastavení opatření k zabránění kontaminace způsobené zvířaty, škůdci a mikroorganismy (DDD)
  • zastupování společnosti při jednání s kontrolními orgány – Státní veterinární správa ČR, SZPI, ČOI, Krajská hygienická stanice aj.
  • školení zaměstnanců v oblasti standardů a norem kvality (HACCP, BRC, IFS, Tesco Standard, FSSC 22000), správné výrobní a hygienické praxe, hygienického minima, řízení alergenů, řízení cizích předmětů (sklo/tvrdé plasty, nože, kovy, dřevo aj.), interního auditora systému aj.

Zpracuji, přezkoumám nebo zreviduji interní směrnice, předpisy, normy a vnitřní kontrolní systémy kvality:

  • politiku a cíle kvality
  • sanitační, hygienický a provozní řád
  • příručku HACCP
  • systém sledovatelnosti surovin
  • systém hodnocení dodavatelů
  • plán kontrol
  • řízení cizích předmětů (sklo/tvrdé plasty, nože, kovy, dřevo aj.)
  • řízení alergenů
  • řízení interních auditů
  • metrologický řád
  • plán údržby
  • řízení neshodného produktu, nápravná a preventivní opatření
  • řízení reklamací a stížností
  • krizový management a stahování výrobku z trhu
  • řízení dokumentů a záznamů
  • obrana potravin a obrana závodu
  • postup pro prevenci falšování
  • havarijní plán pro mimořádné krizové situace
  • řízení vývoje a výzkumu
  • povinnosti vyplývající z DDD

Napište nám