ZPRACOVÁNÍ PŘÍRUČKY HACCP

Zavedení systému HACCP je povinné u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Legislativa ukládá alespoň jednou za rok provést za pomoci nezávislé osoby interní audit. 

Systém je určený pro všechny potravinářské podniky, které zajišťují výrobu, zpracování a distribuci potravin nebo pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.).

Navštívím vaši provozovnu, kde provedu vstupní analýzu provozu, zjistím výrobní činnosti, předběžně stanovím kritické body. Seznámím vás i pracovníky s nezbytnou dokumentací a protokoly (tabulky k záznamům z kontrol), které je nutné vést.

Pomohu vám:

  • s provedením analýzy nebezpečí
  • se stanovením kritických bodů
  • s určením kritických mezí
  • s vymezením systému monitoringu v CCP
  • s vytvořením dokumentace zahrnující všechny postupy a záznamy
  • s vypracováním příručky HACCP (brožura HACCP)
  • s přípravou na kontrolu státního dozoru
  • proškolit personál

Proškolím Vaše zaměstnance:

  • hygienické minimum
  • správná výrobní a hygienická praxe
  • systém HACCP
  • řízení alergenů
  • obrana závodu
  • DDD činnosti

Zjednodušený chronologický postup při tvorbě dokumentace a zavádění systému HACCP:

  1. vymezení výrobní činnosti a odpovědnosti výrobce
  2. popis výrobku
  3. identifikace zamýšleného použití
  4. sestavení týmu HACCP
  5. sestavení proudového diagramu výrobního procesu
  6. analýza nebezpečí
  7. stanovení kritických kontrolních bodů (CCP)
  8. stanovení kritických mezí
  9. postupy monitorování v kritických bodech, zavedení záznamů
10. stanovení nápravných a preventivních opatření
11. stanovení postupů pro ověření efektivního fungování systému HACCP
12. výsledky použitých verifikačních postupů a vnitřních auditů

Doba vyhotovení Příručky HACCP a všech protokolů  je obvykle 10 – 14 pracovních dnů od první návštěvy ve vaší provozovně. Jste-li v tísni v souvislosti s činností kontrolních orgánů, jsem schopna se flexibilně přizpůsobit a pomoci tak, abychom všechno stihli podle představ


HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) – systém, který identifikuje, hodnotí a ovládá nebezpečí, která jsou významná pro bezpečnost potravin. Stanovuje postupy, které jsou nutné k tomu, aby se snížila míra nebezpečí v průběhu technologického procesu, stanovuje nápravná a preventivní opatření.

Napište nám