Jak poznáme kvalitu? – MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Zakoupíte-li české mléčné výrobky, máte jistotu, že jste koupili kvalitní produkty.   Všechny výrobky živočišného původu musí být opatřeny oválnou veterinární značkou zdravotní nezávadnosti. Český výrobek je v tomto případě označen kódem země CZ  a číslem výrobního závodu. Identifikační označení výrobků živočišného původu označuje  skutečnost,  že výrobek  byl  vyroben  v podniku,  který  splňuje  hygienické  požadavky  pro výrobu  potravin  živočišného  původu. České mlékárny jsou pod stálým dozorem Státní veterinární správy ČR.

Na českém trhu jsou samozřejmě v prodeji i dovozové výrobky z dalších zemí, které musí být rovněž označeny veterinární registrační  (oválnou) značkou. Kódy dalších nejčastěji zastoupených zemí jsou  např.  SK  =  Slovensko,  AT  = Rakousko,  DE  =  Německo,  F  =  Francie, PL = Polsko atd.

Další  zásadou  bezpečné  výroby  mléka  a mléčných  výrobků  je  harmonizace   potravinové   legislativy   v rámci Evropské unie.  U výrobků živočišného původu  z neunijních  evropských  zemí dozorují  orgány  veterinární  služby  ČR jejich  shodu  v návaznosti  na potravinové právo.

Mezinárodní obchod  s mléčnými  výrobky  je  velmi  významný  a na cestě mléka  ze  zemědělské  prvovýroby  přes zpracovatele,  obchodní  organizace  až k jednotlivým  spotřebitelům  je  mnoho  rizikových  faktorů,  které  by  mohly ovlivnit  zdravotní  nezávadnost  těchto výrobků.  Z těchto  důvodů  jsou  proto u všech  výrobců  a zpracovatelů  v Evropské  unii  zavedena  pravidla  správné výrobní  a hygienické  praxe,  která  jsou dalším   důležitým   předpokladem   pro zajištění zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných  výrobků  a ochrany  zdraví jejich  konzumentů.  V rámci  přísných veterinárních  pravidel  jsou  rovněž  ze zákona zavedeny systémy analýzy rizik tzv.  kritických  kontrolních  bodů  (HACCP)  a jednotliví  zpracovatelé  a obchodníci   mají   nastavené   další   často velmi   sofistikované   jakostní   systémy (např.  IFS,  BRC,  ISO  a další),  které  jsou velmi pravidelně auditovány nezávislými kontrolními organizacemi.

Úřední kontroly v celém odvětví mléka od prvovýroby  až  po prodej  spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti  Ministerstva  zemědělství  ČR  (Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská  inspekce)  a Ministerstva  zdravotnictví  ČR  (orgány  ochrany veřejného zdraví).

Úřední  kontroly  slouží  k ověření  toho, zda  jsou  dodržována  pravidla,  jejichž cílem je zejména:

  • předcházet rizikům,  která  přímo nebo   prostřednictvím   životního prostředí   hrozí   člověku   a zvířatům, tato rizika odstraňovat nebo snižovat na přijatelnou úroveň;
  • zaručovat poctivé  jednání  v obchodu   s potravinami a chránit zájmy spotřebitelů,  včetně  označování   potravin   a jiných   forem informování spotřebitelů.

Kompetence dozorových orgánů jsou stanoveny v příslušných zákonech a jejich odpovědnosti jsou:

  • Státní veterinární správa ČR –  orgány  veterinární správy    provádějí    státní dozor  při  výrobě,  skladování,    přepravě,    dovozu a vývozu  surovin  a potravin  živočišného  původu,  při  prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a na tržištích, při prodeji potravin  živočišného  původu  v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě  masa,  mléka,  ryb,  drůbeže, vajec  nebo  k prodeji  zvěřiny,  a v prodejnách   potravin,   pokud   jsou   místy určení  při  příchodu  surovin  a potravin živočišného  původu  z členských  států Evropské unie.
  • Státní zemědělská  a potravinářská  inspekce – vykonává   státní   dozor   při výrobě   potravin   (mimo potravin  živočišného  původu,  tedy  i mimo  mléka  a mléčných výrobků)  a jejich  uvádění  do oběhu a při  vstupu  a dovozu  potravin  a surovin ze třetích zemí, pokud tento dozor  není  prováděn  orgány  veterinární správy.

Více o kvalitě mléka a mléčných produktů naleznete v publikaci České technologické platformy pro potraviny, odkaz zde.

Zdroj: www.cttp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *