Materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Materiál nebo předmět, který je určen i pro nepřímý styk s potravinami, musí být dostatečně stabilní, aby se zabránilo přechodu látek do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení jejich organoleptických vlastností – Preambule 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

U materiálu či předmětu, který bude přicházet do přímého styku s potravinou, je nezbytné, aby jeho výrobce dodal svým odběratelům atest o jeho nezávadnosti. Daným atestem je Prohlášení o shodě podle nařízení Komise (EU) č. 10/2011, pokud se jedná o plasty, nebo Prohlášení o shodě podle nařízení (ES) č. 1935/2004, pokud se jedná o jiný materiál. Zároveň musí předmět splňovat podmínky migrace těžkých kovů a dalších chemických látek tak, jak to stanovují zmíněná nařízení.

Prohlášení o shodě je dokument, který uvádí, že dané materiály či předměty jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují (čl. 16 nařízení (ES) č. 1935/2004). Prohlášení o shodě si může vydat výrobce sám a nepotřebuje k tomu žádnou autorizovanou osobu. K platnému vydání prohlášení o shodě je ale nutné doložit veškerou dokumentaci k výrobku, jako výkres, popis nebo seznam technických norem, které byly použity a podobně. Podpisem na prohlášení přebírá výrobce plnou odpovědnost za soulad výrobku s právními předpisy EU, které platí v dané oblasti.

Prohlášení o shodě musí obsahovat:

 • jméno a plná adresa firmy výrobce nebo jméno a adresa jeho oprávněného zástupce,
 • výrobní číslo, model nebo označení typu výrobku,
 • prohlášení, ve kterém je uvedeno, že podnikatel přebírá plnou odpovědnost za výrobek,
 • způsob identifikace výrobku umožňující jej zpětně vysledovat – může např. obsahovat obrázek,
 • údaje o oznámeném subjektu, který provedl postup posouzení shody (je-li v daném případě relevantní),
 • příslušné právní předpisy, s nimiž je výrobek v souladu, a dále harmonizované normy nebo další prostředky prokazující shodu,
 • jméno a podpis podnikatele,
 • datum vystavení prohlášení,
 • doplňující informace (jsou-li zapotřebí).

U dovážených výrobků je na dovozci, aby zajistil, že je k výrobku přiloženo prohlášení o shodě. Kopii tohoto prohlášení musí dovozce uschovat po určitou dobu od uvedení výrobku na trh.

Prohlášení o shodě je nutné přeložit (je-li zpracované do jazyků zemí Unie) do češtiny, tedy jazyku země, v nichž je daný výrobek prodáván/uváděn na trh.

Sledovatelnost materiálů a předmětů musí být zajištěna ve všech fázích procesu, aby byla usnadněna kontrola, stažení vadných výrobků, informovanost spotřebitele a vymezení odpovědnosti.

Provozovatelé podniků jsou povinni zavést systémy a postupy, které umožní identifikaci podniků, které dodaly nebo jimž byly dodány materiály či předměty, případně látky nebo výrobky, na něž se vztahuje toto nařízení EU č. 1935/2004 a jeho prováděcí předpisy, použité při jejich výrobě. Tyto informace poskytnou příslušným orgánům, pokud o to požádají.

Vybraná související legislativa

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
 • Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006, o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami,
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který provádí shora uvedené nařízení, zejména jeho ustanovení § 25 a § 26,
 • Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, která provádí shora citovaný zákon č. 258/2000 Sb.

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

V případě zájmu o školení Správné výrobní a hygienické praxe nebo zavedení požadavků standardů kvality IFS Food, BRCGS Food, FSSC 22000, BRCGS Packaging Materials nebo TESCO Standards mě kontaktujte na e-mail leona.holinkova@seznam.cz, tel.: 603 899 255 nebo využijte formu mého videoškolení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *