SLOVNÍK

Aerobní

vyžadující k životu vzdušný kyslík

Akutní onemocnění

onemocnění, které probíhá velice rychle a jehož příznaky se objeví krátce po infekci

Anaerobní

nepotřebující k životu vzdušný kyslík

Analýza nebezpečí

proces shromažďování a hodnocení informací o různých druzích nebezpečí pro zdravotní nezávadnost potraviny a o podmínkách umožňujících jejich přítomnost v potravině, které jsou nutné pro rozhodnutí o jejich významu pro nezávadnost potraviny a o jejich zařazení do plánu systému kritických bodů

Balení v ochranné atmosféře

balení v atmosféře, která je odlišná od normálního složení vzduchu. Plyny jsou namíchány v přesné koncentraci, která se nemění v průběhu skladování potraviny.

Bezpečné potraviny (zdravotně nezávadné potraviny)

potraviny, které splňují chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost, tj. že neohrozí zdraví konzumenta, budou-li připraveny nebo spotřebovány v souladu se zamýšleným způsobem použití

BRCGS Food v8

předmětem standardu kvality BRCGS Food je výroba a nakládání s nebalenými produkty včetně jejich prvního balení. Tento standard je určen všem organizacím, které se ucházejí o zakázky na výrobu a dodávku potravin do obchodních řetězců, stravovacích zařízení nebo potravinářského průmyslu.

BRCGS Packaging Materials v6

mezinárodní standard zahrnující výrobu, zpracování a další nakládání s obaly pro přímý a nepřímý styk s výrobky určenými k balení potravinářských, kosmetických a hygienických produktů. Vztahuje se nejen na primární obaly s přímým kontaktem s výrobkem, ale také na sekundární obaly, kde je vysoké hygienické riziko.

Campylobacter

kampylobakter (Campylobacter jejuni) je bakterie, která způsobuje onemocnění z potravin. Nejčastěji se vyskytuje v syrovém mase a drůbeži, v nepasterovaném mléce a ve vodě. Dalším zdrojem tohoto patogena mohou být zvířata s průjmem. Kampylobakter je nejčastěji identifikovaným původcem průjmového onemocnění

Celkový počet mikroorganismů (CPM)

celkový počet živých buněk detekovatelný ve vzorku. Počet buněk je odhadnutý z počtu kolonií, které vyrostou na vhodné živné půdě, na kterou byl naočkován vzorek s bakteriemi

Cizí předměty v potravinách

cizí předměty v potravinách jsou jednou z nejvýznamnějších příčin stížností spotřebitelů směřujících k výrobcům, obchodníkům a kontrolním orgánům. Cizí předměty v potravinách jsou každé nežádoucí pevné předměty vyskytujících se v potravinách v rozsahu od předmětů, které vůbec nesouvisí s potravinou (např. střepy nebo kovové předměty) až po předměty potravinářského původu jako kosti nebo stopky z ovoce.  Cizí předměty v potravinách jsou z hlediska bezpečnosti potravin charakterizovány jako tzv. fyzikální nebezpečí z potravin.

Čištění

odstraňování špíny, zbytků potravin, mastnoty a dalších nežádoucích materiálů

Datum použitelnosti

datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu

Datum minimální trvanlivosti

datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina při dodržování skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost

Detergent

chemikálie, která ulehčuje odstranění mastnoty a zbytků potravin, čímž usnadňuje čištění

Deratizace

soubor odborných opatření k zamezení vnikání hlodavců do prostoru závodu, omezení výskytu hlodavců a jejich hubení a nezávadné odstranění

Dezinfekce

snížení množství mikroorganismů v prostředí pomocí chemických činidel nebo fyzikálních postupů na úroveň, která neohrozí zdravotní nezávadnost potravin nebo jejich kvalitu

Dezinsekce

soubor odborných opatření k předcházení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců (hmyzu a roztočů)

Diagram výrobního procesu

je schematické znázornění posloupnosti kroků procesů ve výrobě, zpracování a distribuci potravin

Dokumentace systému HACCP (příručka HACCP a související dokumentace)

soubor dokumentů, který popisuje systém HACCP, včetně postupů pro zavedení systému, který současně dokumentuje jeho trvalou aplikaci

FIFO

systém rotace zboží a surovin – nejdříve naskladněné potraviny a suroviny se nejdříve vyskladní. ( First In-First Out, nebo-li první dovnitř – první ven)

FEFO

systém rotace zboží a surovin – naskladněné potraviny a suroviny s nejkratší dobou trvanlivosti se nejdříve vyskladní. ( First Expiry-First Out, nebo-li první prochází – první ven)

FSSC 22000

komplexní certifikační schéma, které vhodným způsobem kombinuje systémovou složku řízení bezpečnosti potravin s konkrétními požadavky na zajištění bezpečnosti produktu, které jsou obdobné s požadavky systémů IFS, BRC, apod.

Geneticky modifikované organismy (GMO)

k moderním biotechnologickým metodám patří genetické inženýrství, které umožňuje úpravu/změnu genu mikroorganismů, rostlin i živočichů tak, že dojde ke změně určité požadované vlastnosti. Existují zásadně rozdílné názory na bezpečnost genových modifikací. Podle jedněch je to zdokonalená a urychlená metoda šlechtění, které není ničím zásadně novým, podle druhých se jedná o nepřirozený zásah s negativními důsledky. Vliv geneticky modifikovaných organismů (= GMO) na lidské zdraví je pečlivě zkoumán, a legislativa EU postupuje v této záležitosti velmi opatrně. Jednoznačné výsledky lze získat teprve na základě dlouhodobého používání.

HACCP

analýza nebezpečí a kontrolní kritické body (Hazard Analysis Critical Control Point), systém, který identifikuje, hodnotí a ovládá nebezpečí, která jsou významná pro bezpečnost potravin. Stanovuje postupy, které jsou nutné k tomu, aby se snížila míra nebezpečí v průběhu technologického procesu, stanovuje nápravná a preventivní opatření.

Hodnocení nebezpečí

proces identifikace nebezpečí, vyhodnocování rizik a vyhodnocování jejich významnosti

Hygiena potravin

všechna opatření nezbytná k zajištění zdravotní nezávadnosti a prospěšnosti potravin během jejich přípravy, výroby, skladování, přepravy, distribuce, manipulace a prodeje zákazníkovi

Hygienická praxe

správná hygienická praxe při zpracování potravin je termín zahrnující postupy a opatření týkající se provozní hygieny a sanitace, osobní hygieny, sledování kvality pitné vody, vyloučení křížové kontaminace, opatření k minimalizaci výskytu cizích předmětů v potravinách, deratizace a dezinsekce, sledování zdravotního stavu pracovníků ve výrobě potravin a jejich školení. Správná hygienická praxe je součástí správné výrobní praxe a dohromady tvoří celek umožňující zabezpečit zdravotní nezávadnost potravin. Principy správné výrobní a hygienické praxe jsou tedy základem a nejjednodušším odrazovým můstkem pro zavedení systému HACCP

Chladící řetězec

termín zahrnující průběh po sobě následujících opatření nutných k zajištění požadované teploty u chlazených a zmrazených potravin od výroby, během přepravy, skladování a prodeje do okamžiku spotřeby

Chronické onemocnění

onemocnění, které se obvykle vyvíjí pomalu a s dlouhodobými příznaky

IFS Food

standard kvality IFS Food vznikl z požadavků německých a francouzských obchodních řetězců jako všeobecný standard na bezpečnost potravin v obchodních řetězcích. Standard se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Tento standard je určen společnostem, které zpracovávají potraviny a nebalené produkty. Obchodní řetězce často vyžadují certifikaci IFS po svých dodavatelích, kteří jim dodávají potraviny pod privátní značkou řetězce. V říjnu 2020 byla vydána dlouho očekávaná norma IFS Food verze 7. Přináší řadu novinek včetně toho, že každé třetí certifikační hodnocení IFS bude neohlášené. Nová verze klade větší důraz na hodnocení provozu a méně na dokumentaci. Hodnocení IFS Food v7 lze provádět od 1. března 2021. Implementace bude pro všechny certifikované společnosti povinná od 1. července 2021.

IFS HPC

IFS HPC je standard pro kontrolu procesů výroby bezpečných a kvalitních výrobků pro domácnost a osobní péči. Standard vznikl na základě společné práce výrobců HPC (Household a Personal Care products), maloobchodníků a certifikačních orgánů a odráží potřeby rozvoje tohoto odvětví průmyslu. Standard IFS HPC zahrnuje čtyři skupiny produktů – kosmetické přípravky (make-up, lotiony, šampony, krémy atd.), chemické výrobky pro domácnost (detergenty, změkčovadla, čisticí prostředky, aromatické tyčinky atd.), domácí výrobky pro denní potřebu (rukavice pro domácnost, pečící papír, košťata, hliníkové fólie atd.), výrobky osobní hygieny (tampony, pinzety, mycí houby, plenky atd.)

Vlastní audit/dodavatelský audit

audit dodavatele surovin provedený samotným výrobním závodem nebo jejím jménem, např. audit dodavatele komponent

ISO 9001:2015

mezinárodní uznávaná norma pro Systémy řízení kvality (QMS). Je to nejrozšířenější používaná norma na světě s více jak 1,1 miliónem vydaných certifikátů organizacím v 178 zemích. ISO 9001 nabízí rámec a sadu principů, které zajišťují jednoduchý přístup k řízení Vaší organizace, spokojeným zákazníkům a dalším investorům.

Kontaminace

přítomnost jakýchkoliv nežádoucích složek biologické, chemické, nebo fyzikální povahy v surovinách nebo v hotovém výrobku

Kontrolní bod (CP)

jakýkoliv krok procesu, kterým mohou být biologické, chemické nebo fyzikální faktory ovládány (řízeny). Způsob vedení dokumentace o sledování v kontrolních bodech určuje sám výrobce

Kontrolovaný odpad

odpad, který je předmětem legislativní kontroly, z pohledu manipulace s nimi nebo jejich likvidace

Kritická mez

znaky a jejich hodnoty, které tvoří hranici mezi přípustným a nepřípustným stavem v kritickém bodě

Kritický kontrolní bod (CCP)

technologický úsek, jímž je postup nebo operace výrobního procesu nebo procesu uvádění potravin do oběhu, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potraviny a v nichž se uplatňuje ovládání různých druhů nebezpečí ohrožující nezávadnost potraviny s cílem zamezit, vyloučit, popřípadě zmenšit tato nebezpečí

Křížová kontaminace

křížová kontaminace je přenos škodlivých patogenních mikroorganismů ze syrových potravin na potraviny tepelně zpracované prostřednictvím kontaminovaných rukou a kuchyňského náčiní. Nejlepší prevencí je důkladné dodržování základních hygienických pravidel

Kvasinky

jednobuněčné houby, které se reprodukují pučením a rychle rostou na určitých potravinách, zejména těch, které obsahují cukr

Manipulace s potravinou

jakákoliv operace v průběhu přípravy, výroby, balení, skladování, přepravy, distribuce a prodeje potravin

Mikrobicidní

usmrcující mikroorganismy

Mikrobistatický

zastavující růst (množení) mikroorganismů

Monitoring / monitorování

činnost vedení plánovaných sekvencí pozorováním nebo měřením kontrolních parametrů k vyhodnocení, zda je CCP pod kontrolou

Mykotoxiny

toxiny, produkované některými mikroskopickými houbami – plísněmi a vyššími houbami

Nápravné opatření

opatření, které je na základě monitoringu CCP přijato k navrácení systému do zvládnutého stavu

Nebezpečí

biologický, chemický nebo fyzikální činitel v potravině, který může porušit její zdravotní nezávadnost

Nezvládnutý stav

stav, kdy byla dosažena a překročena kritická mez, aniž bylo provedeno nápravné opatření a potravina se již nepovažuje za bezpečnou.

Obrana potravin

postupy zajištění bezpečnosti potravin a jejich dodavatelského řetězce před záměrným a ideologicky motivovaným ohrožením

Osobní hygiena

veškerá opatření, týkající se pracovníků potravinářských provozoven, nezbytná k zajištění zdravotní nezávadnosti a kvality potravin a surovin

Ostré předměty

nástroje používané pro řezání nebo propíchnutí např. nůž, jehly, nůžky a čepele

Otrava z potravin

akutní onemocnění obvykle s příznaky průjmu a/nebo zvracení zapříčiněné konzumací kontaminovaných nebo otrávených potravin

Ozařování potravin

proces, při němž je potravina vystavena dávkám ionizujícího záření, jako jsou gama paprsky, rentgenové paprsky nebo elektrony, které ničí parazity, hmyz a většinu mikroorganismů, a který prodlužuje životnost potravin a snižuje nebezpečí onemocnění z potravin

Ověřovací postupy

posouzení, zda plán systému kritických bodů účinně ovládá významná nebezpečí a zda se tento plán dodržuje

Ovládací opatření

jakákoliv činnost, kterou je možnost použít k prevenci nebo k vyloučení nebezpečí ohrožující zdravotní nezávadnost potraviny nebo k jeho zmenšení na přípustnou úroveň

Ovládání

provádění všech potřebných činností pro zajištění a udržování souladu sledovaných znaků a jejich hodnot s požadavky plánu systému kritických bodů

Patogenita

schopnost mikroorganismů vyvolat onemocnění lidí

Pesticid

chemikálie užívané k hubení škůdců

Plán systému kritických bodů

dokument připravený v souladu se zásadami systému kritických bodů a stanovující způsob ovládání nebezpečí významných pro porušení zdravotní nezávadnosti potraviny ve stanovené části potravinového řetězce

Plíseň

mikroskopické houby tvořící většinou vláknité i barevné drobné ostrůvky na potravinách i stěnách a stropech zpravidla nevětraných místností

Pokojová teplota

běžná teplota obytných místností

Politika bezpečnosti potravin

celkové záměry a směřování organizace ve vztahu k bezpečnosti potravin vyjádřena provozovatelem potravinářského podniku

Potravinářský podvod

záměrná záměna, nesprávné označení, falšování nebo padělání potravin, surovin, přísad nebo obalů uvedených na trh za účelem hospodářského zisku. Tato definice se týká i externě zajištěných (outsourcovaných) procesů

Potravinové právo

právní a správní předpisy použitelné ve Společenství nebo na vnitrostátní úrovni pro potraviny obecně, zejména pro bezpečnost potravin; vztahuje se na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a rovněž krmiv, která jsou vyrobena pro zvířata určená k produkci potravin, nebo kterými se tato zvířata krmí

Pracovní oděv

oděv, obuv a osobních ochranné pracovní prostředky, které používají zaměstnanci a návštěvníci ve výrobních/balicích a skladovacích prostorech

Primární obaly

obaly výrobku, které konečný zákazník vyhazuje, např. etiketa výrobku, obal, uzávěr

Procesy

sled fází prováděných při výrobě, zpracování a distribuci

Provozní hygiena

veškerá opatření, týkající se pracovišť potravinářských provozoven, nezbytná k zajištění zdravotní nezávadnosti a kvality potravin a surovin

Prvovýroba

fáze potravinářského řetězce, např. pěstování polních plodin, jatka, sběr mléka, rybolov

Překročení teploty

ohřátí chlazených, zmrazených potravin nad povolenou toleranci takže může být ohrožena kvalita nebo bezpečnost potraviny

Riziko

pravděpodobnost výskytu škodlivého účinku na zdraví ve spojení se závažností tohoto účinku vyplývající nebezpečí v potravině

Sanitační řád

soubor nezbytných standardů, opatření a popisů postupů činností, týkající se sanitace, včetně zařazení metod a účinných kontrolních postupů k posouzení spolehlivosti provádění sanitace

Sledovaný znak

parametr nebo veličina, jejichž sledování umožňuje udržovat CCP pod kontrolou ve zvládnutém stavu

Sledování

pozorování a měření stanovených znaků určeným postupem pro posouzení, zda kritický bod je ve zvládnutém stavu

Sledování teploty

použití metod pro měření a případně záznam teploty chlazených, zmrazených, tepelně opracovávaných potravin nebo teplot systému určeného k chlazení, zmrazování, tepelnému opracování za účelem zjištění, zda-li se teplota pohybuje v přípustném rozsahu

SMETA

audit etického podnikání členů SEDEXu – sada etických protokolů pro provádění auditů

Správná hygienická praxe

dodržování všech právem upravených hygienických požadavků a povinností v procesu výroby potraviny a při jejím uvádění do oběhu a uplatnění hygienických pravidel odpovídajících obecně uznávanému vědeckému poznání pro dosažení a uchování zdravotně nezávadných potravin

Správná výrobní praxe (GMP)

postupy zaměřené na zajišťování celkové kvality výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému použití. Zabývá se všeobecnou kontrolou a výrobními postupy

Sterilizace

proces, který zničí všechny živé organismy

Sterilní

neobsahuje žádné živé organismy

Systém kritických bodů

systém, kterým se identifikují, hodnotí a ovládají významná nebezpečí v kritických bodech

Systém kritických kontrolních bodů

analýza nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů v ovládání nebezpečí ve výrobě potravin. Systém, který identifikuje, vyhodnocuje a ovládá rizika, která jsou významná pro zajištění zdravotní nezávadnosti výrobků

Systém řízení kvality (QMS)

je definován jako skupina postojů, procesů a procedur vyžadovaných pro plánování a provádění (výroba/služby) v oblasti hlavní činnosti organizace. QMS spojuje různorodé vnitřní procesy v organizaci a směřuje k procesnímu přístupu při provádění projektu. QMS umožňuje v organizacích rozpoznávání, měření a zlepšování různorodých procesů tak, že vedou k zlepšení výkonu společnosti.

Škůdce

živočich, který je schopný přímo nebo nepřímo zkontaminovat potravinu

TESCO Standards

TESCO Standard pro výrobu potravin je dokument, na jehož základě jsou prováděny dodavatelské audity potravinářských společností dodávajících do obchodní sítě Tesco. Společnost Tesco prověřuje své dodavatele privátních výrobků, aby si zajistila, že jimi dodávané produkty jsou zdravotně nezávadné, legální, mají schválenou kvalitu a zda jsou pracovní podmínky zaměstnanců při výrobě potravin pro Tesco v souladu s etickými požadavky. Tento standard je založen na normách BRC a IFS určených primárně pro výrobce potravin, obsahuje ale i řadu dalších požadavků, které nejsou v těchto hygienických standardech obsaženy.

Tolerance

krátkodobé výkyvy teploty výrobku v chladícím řetězci v mezích povolených legislativou, které neovlivní bezpečnost potraviny

Toxin

jedy produkované patogenními mikroorganismy

Tým HACCP

skupina osob (multidisciplinární), které vypracují a zdokumentují zavádění systému HACCP a udržují jej ve funkčním stavu

Validace (ověření)

pozorování, měření a zkoušení, kterými se prokáže požadovaná účinnost systému kritických bodů

Vařené potraviny

potraviny, které byly tepelně opracovány a jsou uchovávány horké nebo se ohřívají a uchovávají horké pro účely výdeje spotřebiteli

Verifikace (potvrzení)

použití metod, postupů, zkoušek a dalších způsobů hodnocení, jiných než používaných při sledování, ke zjištění zda výsledky sledování jsou v souladu s plánem kritických bodů

Virus

mikroskopický patogenní mikroorganismus, který je schopný se rozmnožovat v živých buňkách svých hostitelů

Vnitřní audit/interní audit

systematické a nezávislé hodnocení úrovně systému kritických bodů a jeho souladu s plánem systému kritických bodů prováděné pracovníky, kteří nejsou za vytvořený systém kritických bodů přímo odpovědni

Výroba, zpracování, distribuce

jakákoli fáze výroby, zpracování a distribuce včetně dovozu od prvovýroby potravin až po jejich skladování, přepravu, prodej nebo dodání konečnému spotřebiteli, popřípadě rovněž dovoz, produkce, výroba, skladování, přeprava, distribuce, prodej a dodávání krmiv

Výrobní zařízení

nástroje, nářadí, náčiní, nádobí, strojně technologické zařízení, manipulační a přepravní obaly, jiné pomůcky a předměty, které přicházejí do přímého styku s potravinami

Vysoce rizikové potraviny

některé potraviny, zejména živočišného původu, na kterých se mohou pomnožovat mikroorganismy včetně patogenních. Tyto potraviny jsou určeny ke konzumaci bez další úpravy, která by bakterie zničila

Vývojový diagram

schematické znázornění kroků procesu

Whistle-blower

osoba, která odhalí a upozorní na pochybení, údajné nečestné nebo nezákonné činnosti

Sledovatelnost

systém, který umožňuje v kterémkoliv bodě chladícího řetězce zpětné vysledování informací o původu o historii výrobku

Závada (neshoda)

stav, zjištěný u výrobku, který nesplňuje požadavky na kvalitu, složení, případně označení pro danou potravinu

Zdravotně nezávadná potravina

potravina, která není kontaminovaná a nezpůsobí onemocnění nebo škodu

Zmrazování

postup rychlého snížení teploty výrobku tak, aby se zóna maximální tvorby krystalů překonala (podle typu výrobku) co nejrychleji. Zmrazování nelze považovat za ukončené, dokud teplota po tepelné stabilizaci není ve všech částech výrobku mínus 18°C nebo nižší