IFS Food 7: Základní přehled požadavků – 3. část

Česká verze standardu je k dispozici na stránkách IFS . Požadavky normy jsou shrnuty v šesti kapitolách:

  1. Řízení a závazek
  2. Systém řízení bezpečnosti potravin a kvality
  3. Řízení zdrojů
  4. Provozní procesy
  5. Měření, analýzy, zlepšování
  6. Plán obrany potravin

5. Měření, analýzy, zlepšování

Interní audity

KO č. 8: Společnost musí mít zavedený program interních auditů, který zahrnuje minimálně všechny požadavky normy IFS. Rozsah a četnost auditů je nutné stanovit na základě posouzení rizik. V případě, že společnost vlastní nebo má pronajaté skladovací prostory mimo areál závodu, musí se na ně také vztahovat program interních auditů.

Interní audity činností rozhodujících pro bezpečnost potravin a specifikace (vlastnosti) výrobků musejí být prováděny minimálně jednou ročně. Auditoři musejí být vždy kompetentní a nezávislí na auditované činnosti. Výsledky auditů musejí být předávány vrcholovému vedení společnosti a osobám odpovědným za auditované činnosti. Nápravná opatření musí být komunikována a stanoven časový harmonogram jejich zavedení, všechna musí být ověřena.

Inspekce provozu

Společnost musí naplánovat a provádět inspekce provozu. Součástí těchto inspekcí má být např. kontrola výrobků během zpracování, kontrola nebezpečí spojených s cizími předměty, kontrola hygieny pracovníků a udržování pořádku v provozu a stav výrobních a skladovacích prostor. Součástí inspekce provozu má být podle kapitoly 6 i obrana potravin. Frekvence jednotlivých kontrol musí být založena na analýze nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik a na předchozích zkušenostech.

Validace a řízení procesu a pracovního prostředí

Tato sekce shrnuje požadavky pro celý provoz a všechna zařízení – pokud jsou pro zajištění bezpečnosti potravin a požadavků na kvalitu výrobků nezbytné některé parametry procesu nebo prostředí (např. teplota prostředí, teplota/tlak/čas v rámci procesu apod.), musí být zajištěno jejich monitorování a záznam průběhu nepřetržitě nebo s vhodnou frekvencí. Pro zařízení v provozu musí být zavedený systém zjišťování a dokumentace chybné funkčnosti a odchylek procesů.

Všechny činnosti přepracování musí být validovány, proces musí být monitorován a dokumentován, a samozřejmě nesmí mít negativní vliv na bezpečnost nebo kvalitu.

Musí být prováděna validace procesu a pracovního prostředí a v případě podstatných změn musí být validace opakována.

Kalibrace, seřizování a kontrola měřicích a monitorovacích zařízení

Společnost musí stanovit, která zařízení jsou nezbytná pro zajištění shody s požadavky na výrobek, a tato zařízení musí být jasně označena a dokumentována.

Pro všechna měřicí a monitorovací zařízení musí být stanoven interval kontroly, seřizování a kalibrace; výsledky musejí být dokumentovány. V případě nutnosti musejí být zavedena odpovídající nápravná opatření, a to pro zařízení, ale i pro proces a výrobek. Všechna měřicí zařízení musejí být používána výhradně pro svůj definovaný účel. V případě, že výsledky měření naznačují chybnou funkci, musí být zajištěna jejich bezodkladná oprava nebo výměna. Stav kalibrace měřicích zařízení musí být jasně vyznačen, a to na zařízení nebo na seznamu zařízení.

Monitorování řízení množství

Musí být stanoveny jasné postupy pro kontrolu množství v rámci šarže, který musí být ve shodě s požadavky legislativy a zákazníka. V rámci kontrol musí být vhodně zastoupena celá šarže výrobků.

Analýzy výrobků a procesů

Na základě posouzení rizik musí být stanoven plán interních a externích analýz, cílem je zajištění splnění požadavků na bezpečnost potravin, kvalitu, legálnost i zvláštních požadavků zákazníka. Plán analýz musí zahrnovat suroviny, polotovary, hotové výrobky, obalový materiál, plochy v kontaktu s potravinou, parametry sledování prostředí. Plán analýz musí být pravidelně přezkoumáván a podle potřeb aktualizován. Výsledky zkoušek musí být dokumentovány, vyhodnocovány a v případě nevyhovujícího výsledku musí být přijata nápravná opatření. Pravidelně je také třeba provádět analýzu trendů výsledků analýz a přijímat v případě potřeby odpovídající nápravná opatření.

Analýzy důležité pro bezpečnost potravin musí být přednostně prováděny v laboratořích s akreditovanými programy/metodami (ISO/IEC 17025). V případě využívání interních nebo neakreditovaných laboratoří je nezbytné výsledky pravidelně ověřovat akreditovanými laboratořemi. U interně prováděných analýz je nezbytné zavést postupy ověření spolehlivosti výsledků na základě úředně uznaných laboratorních metod, a to buď kruhovým testem, nebo jinými mezilaboratorními porovnávacími testy. Pro interní analýzy musí být zajištěny odpovídající prostory, vhodné vybavení, proškolený personál a stanoveny standardní pracovní postupy.

Uvolňování výrobků

Musí být zaveden postup pro karanténu (blokování, zadržení), musí být odůvodněn posouzením rizik. Takový postup zajistí, že zpracovávány a expedovány jsou jen takové produkty, které vyhovují všem požadavkům, které jsou na ně kladeny.

Vyřizování reklamací dozorových orgánů a zákazníků

Společnost musí mít zavedený systém pro řízení reklamací. Všechny reklamace musejí být evidovány a vyhodnocovány kompetentními pracovníky. V případech, kde je to vhodné, musejí být zavedena příslušná opatření. Reklamace musejí být analyzovány a musí být zaváděna preventivní opatření tak, aby se bránilo opětovnému výskytu neshod. Data o reklamacích musejí být podrobena analýze a tyto výsledky musejí být k dispozici vrcholovému vedení společnosti.

Řízení incidentů, zadržení a stahování výrobku z trhu

Společnost musí zavést a uplatňovat postupy pro řečení incidentů (dříve krizí) a různých nouzových situací, které mají dopad na bezpečnost potravin, kvalitu nebo legálnost produktů (pozn.: často bývají takové postupy součástí tzv. Krizového řádu/postupu). Tyto postupy musí minimálně obsahovat postup rozhodování, stanovení týmu pro řešení incidentů (krizí) vč. školení, stanovení odpovědností za zahájení postupů řešení incidentů, aktuální seznamy kontaktních osob a komunikační plán. Vhodné je také uvést případné zdroje právního poradenství.

KO č. 9: Musí být zavedený účinný postup pro zadržení a/nebo stažení produktů. Součástí musí být stanovení odpovědností a také zásady informování zákazníků a spotřebitelů.

Všechny tyto postupy (řešení incidentů i zadržení a stahování) je nezbytné pravidelně testovat, a to minimálně jednou ročně. Testování musí zahrnovat ověření kontaktních údajů.

Řízení neshod a neshodných výrobků

Společnost musí mít zavedený postup pro řízení všech neshodných surovin, polotovarů a hotových výrobků, výrobních zařízení a obalových materiálů. Tento postup musí minimálně zahrnovat odpovědnosti, postupy izolace/karantény, posouzení rizik, identifikaci vč. označení a rozhodnutí o dalším postupu (uvolnění, přepracování, blokování, likvidace). Postupům musí rozumět a musí je používat všichni příslušní pracovníci. Pokud je zjištěna neshoda, musí být přijatá okamžitá opatření k zajištění, že požadavky na výrobek (bezpečnost a kvalita) jsou plněny.

Hotové výrobky, vč. obalů, které nejsou v souladu se specifikací, nesmí být uvedeny na trh bez písemného souhlasu vlastníka značky.

Nápravná opatření

Společnost musí zavést postup pro záznam a analýzu nehod a neshodných výrobků s cílem bránit jejich opakování skrz přijímání nápravných a preventivních opatření. To může zahrnovat analýzu kořenové příčiny neshody. Účinnost provedených nápravných opatření je třeba posuzovat a výsledky zaznamenávat.

KO č. 10: Nápravná opatření musejí být jasně formulována, dokumentována a zavedena co nejdříve, aby se zabránilo dalšímu výskytu neshody. Musí být jasně definovány odpovědnosti a termíny nápravných opatření.

6. Plán obrany potravin

Musí být stanoven plán obrany potravin, v jehož rámci jsou definovány konkrétní odpovědnosti. Odpovědní pracovníci mají patřičné znalosti, školení a plnou podporu vrcholového vedení. Plán musí být zpracován na základě pravděpodobnosti a na základě vyhodnocených hrozeb zahrnuje požadavky legislativy, stanovení kritických prostor/postupů, zásad přístupu zaměstnanců, návštěvy a dodavatele a jakákoliv další vhodná kontrolní opatření.

Plán obrany potravin musí být alespoň jednou ročně přezkoumán, případně aktualizován. Test účinnosti plánu obrany potravin musí být součástí interních inspekcí a auditů.

Musí být zaveden postup pro externí inspekce a návštěvy dozorových orgánů, k tomu musí být vyškoleni pracovníci.

Zdroj: Verlag Dashöfer, Ing. Petra Šotolová

V případě zájmu o přípravu na certifikaci, revizi dokumentace, interního auditu  dle požadavků IFS Food v7 nebo školení IFS Food mě kontaktujte na e-mail leona.holinkova@seznam.cz, tel.: 603 899 255 nebo formou videoškolení na mém webu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *